Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 11 kredity pro lékaře.

Čtvrtek 6. 6. 2024

9.00–9.15 Slavnostní zahájení – prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
9.15–10.15 Spinální stenózy
odborná garantka prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Kde začíná degenerativní cervikální myelopatie?

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Od lumbální spinální stenózy k neurogenním klaudikacím

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Operační možnosti řešení spinální stenózy

MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.
10.15–10.45 Satelitní sympozium společnosti Biogen (Czech Republic) s. r. o.

„Jak se daří pacientům s RS po 20 letech léčby natalizumabem?“

MUDr. Marta Vachová, MUDr. Michal Dufek, Ph.D.
10.45–11.15 PŘESTÁVKA
11.15–11.35 Satelitní sympozium společnosti Angelini Pharma Česká republika s. r. o. – Na každém záchvatu záleží

Možnosti léčby farmakorezistentních pacientů v neurologické ambulanci v Náchodě

MUDr. Renata Listoňová
11.35–12.35 Neurooftalmologie
odborná garantka doc. MUDr. Jana Preiningerová Lízrová, Ph.D.

Herpes zoster ophthalmicus

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Periferní paréza lícního nervu z pohledu oftalmologa

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Zánět očního nervu a jeho prognóza

doc. MUDr. Jana Preiningerová Lízrová, Ph.D.
12.35–13.30 PŘESTÁVKA, OBĚD
13.30–14.30 Paroxysmální neepileptické stavy v neurologii
odborná garantka prof. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

Paroxyzmální dyskineze

prof. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

Virtuální autismus alias pseudoautismus

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

Paroxysmální závratě

MUDr. Lukáš Martinkovič
14.30–15.00 Satelitní sympozium společnosti NOVARTIS s. r. o.
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Jak může péče a spolupráce centrového a ambulantního neurologa ovlivnit kvalitu života pacientů?

MUDr. Iva Šrotová, Ph.D., MUDr. Ľubica Joppeková
15.00–15.30 PŘESTÁVKA
15.30–16.35 Varia

Friedreichova ataxie – stará choroba s novou léčbou

doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D

Zamysleme se ještě jednou nad našimi pacienty s epilepsií…

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (Přednáška podporovaná společností UCB s. r. o)

Příklady léčby migrény anti-CGRP – zkušenosti z praxe

MUDr. Irena Novotná

Zahájení léčby RS – selektivní imunorekonstituce nebo kontinuální imunosuprese?

MUDr. Michal Dufek (Přednáška podporovaná společností MERCK, spol. s r. o.)
16.35–17.00 Z historie neurologie
odborný garant prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

David Marsden

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
17.15–18.15 Soutěžní blok kazuistik
odborní garanti doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D., prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Diferenciální diagnostika prstenčitých ložisek v mozku u studentky z Indie

MUDr. Lenka Fašaneková, MUDr. František Puškáš, MUDr. Mirka Džingozovová

Okohybná porucha – diagnostická výzva

MUDr. Sabina Flašarová, MUDr. Iva Šrotová Ph.D., MUDr. Lubica Joppeková, doc. MUDr. Vlčková Ph.D.

Ketogenní dieta v léčbě NORSE/FIRES (New-onset refractory status epilepticus/Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome)

MUDr. Sára Sládková

Recidivující poruchy hybnosti – úskalí diagnostiky a terapie

MUDr. Kryštof Švub, MUDr. Jana Junkerová

Hyperventilace jako provokující faktor záchvatů

MUDr. Karin Revajová, doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

Pátek 7. 6. 2024

9.00–10.00 Neuroonkologie
odborný garant MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Úloha neurologie v neuroonkologii

MUDr. Jiří Polívka, CSc., Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D., MUDr. Pavel Potužník, Ph.D.

Zobrazovací metody v neuroonkologii

MUDr. Martin Vítovec

Současná role neurochirurgie v neuroonkologii

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
10.00–10.50 Novinky v léčbě roztroušené sklerózy

Koncepty sledování aktivity RS

prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (Přednáška podporovaná společností (Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.)

Méně časté projevy RS a prediktivní faktory průběhu nemoci

MUDr. Michal Dufek (Přednáška podporovaná společností Johnson & Johnson, s. r. o.)

Cílení na B-lymfocyty se vyplácí

MUDr. Eva Recmanová (Přednáška podporovaná společností ROCHE s. r. o.)
10.50–11.15 PŘESTÁVKA
11.15–11.35 Epilepsie v seniorském věku a její specifika
MUDr. Jitka Kočvarová, MUDr. Irena Novotná (Přednáška podporovaná společností EISAI)
11.35–12.35 Vzácnější autoimunitní onemocnění CNS
odborný garant prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Úvod a přehled

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Autoimunitní encefalitidy: update

MUDr. David Krýsl, Ph.D.

Nástrahy v diagnostice autoimunitních encefalitid (IP)

MUDr. Hana Mojžišová, Ph.D.

Autoimunitní onemocnění s postižením mozkového kmene a mozečku

prof. MUDr. Pavel Šťourač, Ph.D.
12.35–12.50 PŘESTÁVKA
12:50–13.10 Hereditární transthyretinová amyloidóza a akutní jaterní porfyrie – léčitelná onemocnění s častou neurologickou manifestací
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (Přednáška podporovaná společností Medison Pharma s. r. o.)
13.10–13.30 Předání Ceny Arnolda Picka za rok 2023 a prezentace vítězné práce
13.30–14.00 Proč a jak léčit neuropatickou bolest u pacientů s bolestmi dolní části zad
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
14.00 Závěr odborného programu, losování ankety

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down